: : . . . D R O G I   Ż E L A Z N E . . . : :

Informacje ogólne

Układ geometryczny


Podtorze

Utrzymanie

Informacje
ogólne


Układ
geometryczny


Nawierzchnia

Podtorze

Utrzymanie


1. Informacje ogólne


1.1. Definicje, pojęcia
1.2. Kategorie linii kolejowych
1.3. Elementy drogi kolejowej
1.4. Przekroje poprzeczne nawierzchni i podtorza
1.5. Literatura
_________________________________

    1.1. Definicje, pojęcia

Droga szynowa - budowla wraz z gruntem, na którym jest usytuowana, składająca się z toru (elementu jezdnego) o konstrukcji szynowej, dostosowaną do ruchu pojazdów kolejowych [3].

Linia kolejowa:
- droga kolejowa od punktu początkowego do punktu końcowego, łącznie z urządzeniami zabezpieczenia ruchu kolejowego, budynkami w punktach eksploatacyjnych i na szlakach, urządzeniami wodociągowymi i kanalizacyjnymi, liniami teletechnicznymi, przejazdami oraz innymi urządzeniami zapewniającymi bezpieczny i regularny ruch pociągów [1].
- tory kolejowe wraz z zajętymi pod nie gruntami oraz przyległy pas gruntu, a także budynki, budowle i urządzenia przeznaczone do prowadzenia ruchu kolejowego wraz z zajętymi pod nie gruntami [2].
           
Nawierzchnia - konstrukcja przystosowana do przenoszenia na grunt obciążeń stałych i ruchomych związanych z ruchem pojazdów kolejowych, składającą się z toru, po którym poruszają się pojazdy kolejowe, elementów podporowych, elementów przytwierdzających i łączących oraz podsypki, zamiast podkładów i podsypki, mogą być stosowane alternatywne niekonwencjonalne typy nawierzchni [3,4].

Podtorze - budowla geotechniczna wykonana na gruncie rodzimym jako nasyp lub przekop wraz z urządzeniami ją zabezpieczającymi i odwadniającymi [3].

Sieć kolejowa - zespół linii kolejowych powiązanych punktami eksploatacyjnymi, z urządzeniami niezbędnymi dla wypełnienia zadań transportowych i zadań ruchowych na terenie całego państwa [1].

Szlak - część linii kolejowej między dwoma sąsiednimi posterunkami zapowiadawczymi lub między ostatnim posterunkiem zapowiadawczym a końcowym punktem linii, w którym nie ma posterunku ruchu [1].

_________________________________

    1.2. Kategorie linii kolejowych [2, 3]

Lp. Kat. linii kolejowej Wartość parametrów techniczno-eksploatacyjnych
Obciążenie przewozami T [Tg/rok] Prędkość pociągów pasażerskich vmax [km/h] Prędkość pociągów towarowych vtow. [km/h] Dopuszczalne naciski osi P [kN]
1. Magistralna (0) 25≤T 120< vmax ≤200 80< vtow ≤120 P221
2. Pierwszorzędna (1) 10≤T<25 80< vmax ≤120 60< vtow ≤80 210 P <221
3. Drugorzędna (2) 3≤T<10 60< vmax ≤80 50< vtow ≤60 200 P <210
4. Znaczenia miejscowego (3) T<3 vmax ≤60 vtow ≤50 P <200

UWAGI:
    - spełnienie przynajmniej jednego kryterium z podanych w powyższej tablicy jest wystarczające do zakwalifikowania  linii do danej kategorii
    - w zależności od kategorii, do jakiej została zakwalifikowana dana linia powinna ona posiadać odpowiedni przekrój poprzeczny nawierzchni i podtorza, podany w punkcie 1.4.
    - 1 Tg/rok = 1 mln ton/rok
    - 1 kN = 0,1 T = 100 kG   
_________________________________

    1.3. Elementy drogi kolejowej

elementy drogi kolejowej
Elementy drogi kolejowej
<kliknij, aby powiększyć rysunek>

    PRZYKŁADY

        Nawierzchnia kolejowa:

____    


Przykład nawierzchni kolejowej, w której skład wchodzą szyny UIC60, podkłady strunobetonowe INBK7, przytwierdzenia szyn do podkładów typu SB, podsypka tłuczniowa. Tor bezstykowy.

        Podtorze:


        Linia kolejowa na nasypie.


Linia kolejowa w przekopie.
Obiekty inżynierskie w ciągu drogi kolejowej.


Poszerzona ława torowiska przed obiektem inżynierskim.


Rów odwadniający z dnem umocnionym.


_________________________________

    1.4. Przekroje poprzeczne nawierzchni i podtorza [2] 
   
    w przygotowaniu ... w przygotowaniu

Kat. linii kolejowej Linia jednotorowa Linia dwutorowa
Magistralna i pierwszorzędna rysunek w formacie pdfrysunek w formacie DWG
rysunek w formacie pdfrysunek w formacie DWG
Drugorzędna rysunek w formacie pdfrysunek w formacie DWG rysunek w formacie pdfrysunek w formacie DWG
Znaczenia miejscowego rysunek w formacie pdfrysunek w formacie DWG ---

_________________________________

    1.5. Literatura

[1] Drogi kolejowe, praca zbiorowa pod red. J. Sysaka, PWN, Warszawa 1982
[2] PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., Id-1 (D-1) WARUNKI TECHNICZNE utrzymania nawierzchni na liniach kolejowych, Warszawa 2005
[3] Rozp. Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10 września 1998r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle kolejowe i ich usytuowanie.
Informacje ogólne      Układ geometryczny           Podtorze      Utrzymanie

O stronie           Prawa autorskie
Damian Kosicki
2010-2012